Resulta ng Pagsisiyasat sa Covid 2021

Mga Problema at Mga Balisa ng mga residenteng hindi Hapones na naninirahan sa bansang Hapon na sumasailalim sa COVID-19: Isang cross-sectional survey

Abstract

Background

Sa panahon ng COVID-19, ang bansang Hapon ay gumawa ng mga hakbang magmula sa pangkalahatang lockdown hanggang sa pag-quarantine at social distancing, at nagpahayag ng healthcare emergency sa lahat ng mga residente; samakatwid, napakahalagang maunawaan ang implikasyon ng mga paghihigpit na ito sa kalusugan at kapakanan ng mga komunidad ng mga dayuhan sa bansang Hapon.

Mga Layunin

Layunin naming matukoy ang mga balisa at mga problema sa buhay ng mga residenteng hindi Hapones na nakatira sa bansang Hapon (lalong-lalo na sa lungsod ng Nagasaki) sa panahon ng COVID-19 pandemya, sa pagsisikap na mailunsad ang Problem Solution Website kabilang na ang mga mungkahi o konsultasyon sa kanilang mga problema at alalahanin.

Mga Resulta

Nagsagawa kami ng isang cross-sectional at web-based na pagsisiyasat gamit ang palatanungan sa 13 na wika mula Enero hanggang Marso 2021 sa mga residenteng hindi Hapones na nakatira sa bansang Hapon noong (patuloy) COVID-19 pandemya. 359 na balid na mga sagot ang nakolekta. 47.4% ng mga kalahok ay naninirahan sa lungsod ng Nagasaki. Mahigit 25% ng mga tao ang nag-ulat na ang komunikasyon gamit ang wikang Hapon ay hadlang sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. 36.5% ng mga kalahok ang nag-ulat na nagkakaroon ng problema/kahirapan sa pag-aaral o sa trabaho at 32% ang nag-ulat na nakadarama ng diskriminasyon laban sa pagiging dayuhan. Kaunti lang sa mga kalahok ang nag-ulat na may mga problema sa kawalan ng trabaho (12.8%), subalit, 47.1% ang nag-ulat ng pagbawas sa pangkalahatang katatagan ng pananalaping kanilang pamilya. Ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan, kalusugang sikolohikal, pisikal na kalusugan, at kasiyahang seksuwal ay mas mababa kaysa dati, sa isa sa tatlong kalahok; gayon pa man, karamihan ay nananatiling magkapareho tulad ng dati. Napansin ng mga magulang na ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan ng kanilang mga anak ang pinaka-apektado, batay sa resulta na 20.0% ng mga bata ang hindi na masaya at 12.2% ng mga bata ang nagkaroon ng pagbaba sa kanilang kalusugang sikolohikal kumpara noong wala pang COVID-19 pandemya.

Konklusyon

Sa panahon ng (patuloy) COVID-19 pandemya, ang mga residenteng hindi Hapones na nakatira sa bansang Hapon ay naapektuhan sa iba't-ibang aspeto ng kanilang buhay.

Mahahalagang estadistika

 • 47.4% ng mga kalahok ay naninirahan sa lungsod ng Nagasaki. Ang pinakamataas na tugon ay mula sa mga mag-aaral (58.1%).
 • Mahigit 25% ng mga kalahok ang nag-ulat na ang kanilang kasanayan sa wikang Hapon ay nagiging hadlang sa kanilang komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay.
 • Karamihan (75.8%) sa mga kalahok ay nakakuha ng mga impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa telebisyon, pahayagan, magasin, o internet.
 • Tungkol naman sa impormasyon sa COVID-19 na ginagamit ang kanilang sariling wika, karamihan sa mga kalahok (63.5%) ay nais malaman kung ano ang gagawin nila kung sila ay magkakaroon ng mga pinaghihinalaang sintomas ng COVID-19.
 • 36.5% ng mga kalahok ang nag-ulat na nagkakaroon ng problema/kahirapan sa pag-aaral o sa trabaho, at 32% ang nag-ulat na nakadarama ng diskriminasyon laban sa hindi pagiging Hapones.
 • Tinatayang 50% ng mga kalahok ang nag-ulat ng pagbawas sa kanilang personal na kita at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kapitbahay o kaibigan, habang nadaragdagan naman ang kanilang oras sa paglalaro o paggugol sa smartphone o panonood ng telebisyon at hindi gaanong nag-uukol ng oras sa mga pisikal na aktibidad o ehersisyo.
 • Marami sa mga kalahok ang nag-ulat na hindi nagkaproblema sa pagkawala ng trabaho (12.8%), subalit, 47.1% sa mga ito ang nagkaroon ng pagbawas sa pangkalahatang katatagan sa pananalapi ng kanilang pamilya.
 • Ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan, kalusugang sikolohikal, pisikal na kalusugan, at kasiyahang seksuwal ay mas mababa kaysa dati, sa isa sa tatlong kalahok; gayon pa man, karamihan ay nananatiling magkapareho tulad ng dati.
 • Napansin ng mga magulang na ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan ng kanilang mga anak ang pinaka-apektado, batay sa resulta na 20.0% ng mga bata ang hindi na masaya at 12.2% ng mga bata ang nagkaroon ng pagbaba sa kanilang kalusugang sikolohikal kumpara noong wala pang COVID-19 pandemya.

Buod ng mga datos mula sa pagsisiyasat

1. Distribusyon ng wika (Sagot sa palatanungan)

Ang pagsisiyasat ay ibinigay sa 13 na iba't-ibang wika para makapili ang mga kalahok sa kanilang pinaka-komportableng wika.

Mga mahalagang natuklasan

● Halos kalahati ng mga kalahok ay ginustong gamitin ang Tsino o Korean na wika sa pagsisiyasat na ito.

2. Pangkalahatang impormasyon ng mga kalahok

Mga mahalagang natuklasan

● Karamihan (90%) ng mga kalahok ay 18-44 na taong gulang, at ang pinakamataas na tugon ay mula sa mga mag-aaral (58.1%).
● Halos kalahati (47.4%) ng mga kalahok ay nakatira sa lungsod ng Nagasaki.
● Dalawa sa tatlong kalahok ang nag-ulat na naninirahan sa bansang Hapon nang hindi kukulangin sa 3 taon. Ang karamihan ay nakakasalita ng mahusay sa wikang Hapon.

3. Kaugnayan sa pamilya

Ang mga kalahok ay natanong tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga miyembro ng pamilya.

Mga mahalagang natuklasan

● Karamihan sa mga kalahok ang nag-ulat na ang ibang miyembro ng pamilya ay nakatira sa kanilang sariling bansa (83.5%).
● 7.6% ng mga kalahok ang nag-ulat na wala silang ibang kapamilya.
● 8.9% ng mga kalahok ang nag-ulat na ang ibang miyembro ng pamilya ay nasa bansang Hapon.

4. Impormasyon sa Network

Siniyasat sa mga kalahok ang sumusunod:
• Kung mayroon silang network ng suporta sa COVID-19,
• Paano sila nakakuha ng impormasyon sa COVID-19,
• Anong impormasyon ang gusto nilang magkaroon gamit ang kanilang katutubong wika.

Mga mahalagang natuklasan

 • Karamihan sa mga kalahok (88.4%) ang nag-ulat na mayroon silang kakilala na magbahaginan ng kanilang mga problema.
 • Ang kanilang ina ang taong nababahaginan nila ng kanilang mga problema (63.1%). 51.4% ng mga kalahok ang nag-ulat na sa kanilang kaibigan na nasa kanilang bansa sila bumabaling.
 • 75.8% ng mga kalahok ang nagsabi na nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa telebisyon, pahayagan, magasin, o internet. Ang pangalawang pinaka-popular na pinagmulan ay social media (58.7%). Ang pangatlo ay sa pamamagitan ng pamilya na nasa kanilang bansa (35.1%).
 • Maraming mga kalahok ang gustong malaman ang impormasyon tungkol sa COVID-19, tulad ng kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng pinaghihinalaang sintomas (5%), hotspot (50.3%), at kung ano ang gagawin kapag may iba pang mga sakit (47.9%). At saka, ang mga impormasyon tungkol sa pinansiyal ay mahalaga para sa kanila (49.7%).
※Social media: Twitter, Facebook, Instagram atbp
※ Impormasyon sa Republika: pagbisita sa opisina, magasin, website

Nais na impormasyon gamit ang katutubong wika (n=340)

(Maramihang sagot ang pinapayagan)
Impormasyon na may kaugnayan sa COVID-19
Ano ang gagawin kung sakaling mayroon akong hinihinalaang sintomas ng COVID-19?
64%
Ano ang gagawin kung sakaling magkasakit o magkapinsala maliban sa COVID-19 sa panahon ng COVID-19?
52%
Kung nasaan ang mga COVID-19 hotspots
50%
Tulong-pinansyal kaugnay ng COVID-19
50%
Mga sitwasyon sa pagkontrol ng impeksyon ng COVID-19
48%
Pangkalahatang impormasyon
Ano ang gagawin kung sakaling magkasakuna
38%
Ano ang gagawin kung pupunta ng ospital/klinika
45%
Paano bumalik sa sariling bansa
31%
Partikular na mga komento
- Bakuna
- Pamantayan para sa COVID-19 testing, at iba pa

5. Mga personal na problema/paghihirap

Tinanong ang mga kalahok sa pagsisiyasat ang tungkol sa mga bagong problema

Mga mahalagang natuklasan

 • Mahigit sa isa sa talong kalahok ang tumugon na may mga problema sila/problema sa pag-aaral o sa trabaho (36.5%) .
 • Halos isa sa tatlo ang nagkaroon ng diskriminasyon laban sa hindi pagiging Hapon (32.0%).
 • Ilan lamang sa mga kalahok ang nag-ulat na may problema sa pagkawala ng trabaho (12.8%).
→ Bagamat kaunti lang sa mga kalahok ang nagsabing nagkaroon sila ng problema sa karahasan o kawalan ng trabaho, mahigit sa isa sa tatlo ng mga ito ang nakaranas ng problema/paghihirap sa pang-araw-araw na buhay. Kailangan ng mga kalahok ng impormasyong may kaugnayan sa pang-araw-araw na problema sa buhay/paghihirap; samakatuwid, kami ay magbibigay ng ilang impormasyon hindi lamang tungkol sa COVID-19.

Mga bago/kasalukuyang problema

Naging mas aktibo sa espirituwal/relihiyosong aktibidad (n=344)
34
310
Naranasan ang sekswal na paggigipit (n=349)
7
342
Pagkakaroon ng karahasan sa sariling tahanan (n=353)
1
352
Nawalan ng trabaho (n=344)
44
300
Nakaramdam ng diskriminasyon dahil hindi Hapon (n=338)
108
203
Pagkakaroon ng mga problema sa pag-aaral o pagtatrabaho (n=345)
126
129
Pagkakaroon ng isang kapamilya na may pinaghihinalaang impeksyon ng COVID-19 ngunit hindi makakapagpasuri (n=353)
10
343
Pagkakaroon ng isang kapamilya na kumpirmadong may impeksyon ng COVID-19 (n=356)
14
342

6. Pangkalahatang kalusugan at pinansiyal na katayuan

Tinanong ang mga kalahok sa pagsisiyasat tungkol sa mga problema sa kalusugan at problema sa pananalapi.

Mga mahalagang natuklasan

 • Ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan, kalusugang sikolohikal, pisikal na kalusugan, at kasiyahang seksuwal ay mas mababa kaysa dati, sa isa sa tatlong kalahok; gayon pa man, karamihan ay nananatiling magkapareho tulad ng dati.
 • 47.1% ng mga kalahok ang nagsabing mayroong pagbawas sa pangkalahatang katatagan sa pananalapi ng kanilang pamilya.
→ Halos kalahati ng mga kalahok ang nakaranas ng problema sa pananalapi sa -panahon ng COVID-19 pandemya; samakatwid, kailangan ng mga kalahok ng impormasyong may kinalaman sa pinansiyal na suporta. Kami ay magbibigay ng ilang impormasyon hindi lamang tungkol sa COVID-19, pati na rin sa aspeto ng pananalapi.

7. Mga problema ng mga bata

Tinanong ang mga kalahok sa pagsisiyasat tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng kanilang mga anak ayon sa pakiramdam ng mga magulang.

Mga mahalagang natuklasan

 • Tanging 15.7% lamang ng mga kalahok ang may 1 o higit pang mga bata na nakatira sa iisang bahay.
 • Ang pangkalahatang emosyonal na kalusugan ng kanilang mga anak, ayon sa tingin ng mga magulang, ang pinaka-apektado, batay sa resulta na 20.0% ng mga bata ang hindi na masaya, samantalang 12.2% ng mga bata ang nagkaroon ng pagbaba sa kanilang kalusugang sikolohikal kumpara noong wala pang COVID-19 pandemya.
→ Ang impeksyon sa COVID-19 ay nakaapekto sa kalusugan ng mga bata, kabilang na ang sikolohikal, pisikal at emosyonal na kalusugan. Kailangan din natin magbigay ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon tungkol sa mga bagay na mahalaga para sa mga bata.

Buong Ulat ng Pagsisiyasat

Medical Question
Ang buong ulat ay makukuha sa pamamagitan ng pag-download sa PDF na porma.
I-DOWNLOAD ANG BERSYONG INGLESI-DOWNLOAD ANG JAPANESE VERSION
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle