universalaid.jp logo
main menu

Nagasaki International Association

African Boy DancingEU girl dancingMexican Boy DancingChina Girl Dancing

SANGAY PANGKONSULTA para sa mga residenteng hindi Hapones sa Nagasaki

Ang Nagasaki International Association ay nag-aalok ng multi-lingual na konsultasyon para sa mga hindi Hapones.

Ang sangay na ito ay binuksan upang gawing mas komportable at may kumpiyansa ang inyong buhay, at maaaring maalis ang anumang isyu sa inyong pang-araw-araw na buhay; tulad ng inyong trabaho, bisa, pangangalagang medikal, social welfare, at iba pa. Ang konsultasyon na ito ay walang bayad at maaari kayong makipagkonsulta hindi lamang sa pamamagitan ng paghaharap, kundi pati na rin sa pamamagitan ng telepono o e-mail.
Website ng Nagasaki International Association
https://www.nia.or.jp/index.php/page/consultation

ORAS NG PAGBUBUKAS

Mga oras na bukas ang sangay: Lunes hanggang Sabado, mula alas-9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

*Mangyaring tandaan na ang sangay ay sarado tuwing Linggo, Bakasyon, at mula 29 ng Disyembre hanggang 3 ng Enero.

Paano makakatanggap ng konsultasyon

Mayroong tatlong paraan para makatanggap ng konsultasyon:
Harapan: mangyaring bisitahin ang help desk sa 1st floor ng Dejima Koryu Kaikan (出島交流会館) sa 2-11 Dejima-machi, Nagasaki City. (Ang aming sangay ay bahagi ng NIA).
Telepono: maaaring tumawag sa : 095-820-3377
E-mail: maaaring mag-e-mail sa : soudan@nia.or.jp

Mga isyung kaya naming hawakan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o problema tungkol sa paraan ng pag-apply ng bisa, trabaho, pabahay, pangangalagang medikal, at mga isyung may kaugnay sa pagbubuntis at panganganak, at edukasyon, maaaring tumawag sa amin ngayon!

Mga wikang sinusuportahan namin

Nag-aalok kami ng konsultasyon sa sumusunod na 20 na wika:

Japanese, Chinese, Korea, Khmer, Indonesian, Malay, Mongolian, Myanmar, Nepalese, Sinhala, Tagalog, Thai, Vietnamese, English, French, German, Italian, Portuguese, Espanyol at Russian.

Bayad

Walang bayad. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Konsultasyon sa pamamagitan ng mga eksperto

Kung may problema o tanong ka, kausapin lamang ang aming administration scrivener; sa pagitan ng 13:30pm & 16:30pm ng ika-4 na Sabado ng bawat buwan sa 1st floor ng Dejima Koryu Kaikan.

Ang Sangay sa Ibang Bayan

Ang sangay ng konsultasyon na ito ay bubuksan din sa labas ng lungsod ng Nagasaki subalit hindi ito regular. Mangyaring suriin ang mga detalye sa pamamagitan ng pagbisita sa NIA website.

Mga posibleng lokasyon: Sasebo, Matsuura, Shimabara, Isahaya, Goto, Iki at Tsushima
*Tandaan na ang lahat ng palatuntunan na ito ay maaaring magbago dahil sa Covid-19.

Pabahay Seguridad Benepisyo

African Boy Dancing
Cash

Tungkol sa Benepisyo:

Bilang isang sukat upang suportahan ang mga na sa panganib para sa pagkawala ng kanilang kasalukuyang pabahay dahil sa kita na nagreresulta mula sa negosyo shutdowns, atbp., may benepisyo kung saan ang lokal na pamahalaan ay nagbabayad ng upa sa mga panginoong maylupa, sa prinsipyo para sa tatlong buwan (maximum na buwan).

Ikaw ay karapat-dapat para sa kapakinabangan kung ang isa sa mga sumusunod ay angkop sa iyo:

〇May walang trabaho o isinara ang iyong negosyo sa loob ng nakaraang dalawang taon.
〇Your kita ay nabawasan dahil sa ang iyong sariling negosyo shutdown, atbp. at ikaw ay sa panganib para sa pagkawala ng iyong kasalukuyang pabahay.
Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang:
Nagasaki City Konseho ng Social Welfare
(Nagasaki City Pang-araw-araw na Suporta sa Buhay Support Consultation Center)
JPN:Nagasakishi Shakai Fukushi Kyogikai (Nagasakishi Seikatsu Shien Sodan Center)  
Ang Pamagat: 1-33 Uwa-machi, Nagasaki City, 850-0054
Oras ng Negosyo:
Bukas: Lunes-Biyernes, 9:00AM to5:00PM
Sarado sa Katapusan ng Linggo, Pista opisyal, at sa panahon ng Bagong Taon (12/29 ~ 1/3)
Kung kailangan mo ng suporta sa wika o pagsasalita , maaaring tumawag sa 095-820-3377 (Nagasaki International Association) o makipag-ugnayan sa UNIVERSAL AID sa pamamagitan ng contact form o magpadala ng e-mail sa support@universalaid.jp. Ang personal na impormasyon ay maaaring maisiwalat sa ikatlong partido.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle