Daloy ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 sa lungsod ng Nagasaki

Medical DoctorWear MaskWear Mask in public Placesnurse vaccine
Ang bakuna ay walang bayad, ngunit ang gastusin sa pagpapagamot ng hindi pangkaraniwang epekto ng bakuna ay hindi libre.

Notipikasyon ng pagbabakuna at i-slip bago ang eksaminasyon

Ikaw ay makakatanggap ng isang notipikasyon sa pagbabakuna at i-slip bago ang pagsusuri sa pamamagitan ng koreo.
a. Kung mayroon kayong doktor ng pamilya, mangyaring maunang sumangguni sa iyong doktor at sundin ang sunod na hakbang.
b. Kung wala kang doktor ng pamilya, dumiretsong sundin ang sunod na hakbang.

Sa gustong magpabakuna ng sarili lamang

Call
Magpareserba sa isang medikal na institusyon gamit ang telepono
Paano makakahanap ng medikal na institusyon
  1. Tingnan ang listahan ng mga medikal na institusyon na nakatala sa tiket na pangbakuna
  2. Call Center sa Bakuna sa Lungsod ng Nagasaki (0570-095355)

Sa gustong magpabakuna kasama ang sariling grupo

Call
Call Center sa Bakuna sa Lungsod ng Nagasaki
0570-095355
Alas 8:45 hanggang 20:00 (7 araw kada linggo)

Sa lugar ng pagbabakuna sa pangkalahatan (kailangan ng reserbasyon)

Pagkuha ng bakuna

Dalhin ang notipikasyon ng pagbabakuna, i-slip bago ang eksaminasyon (kailangan masagutan na nang maaga bago pumunta), personal na ID (health insurance card, residence card, driver's license, pasaporte, at iba pa.)
Magsuot ng damit na madaling mailantad ang balikat.

Call Center sa Bakuna sa Lungsod ng Nagasaki

Kung may mga katanungan tungkol sa notipikasyon ng pagbabakuna, anong oras at kung saan ang pagbabakuna, reserbasyon kung magpapabakuna ang buong grupo, at iba pa.
Alas 8:45 hanggang 20:00 (7 araw kada linggo)
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle