Consultation Desk o Sangay ng Nagasaki City Life Support

African Boy DancingEU girl dancingMexican Boy DancingChina Girl Dancing

Magsalita at ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong mga problema

Kung ikaw ay nakatira sa lungsod ng Nagasaki at nahaharap sa anumang kahirapan sa pang-araw-araw na buhay, huwag itong isarili.
Kailangan mong magsalita at ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa iyong mga problema, kung hindi ay walang makakapagbigay ng tulong sa iyo.

Ang sangay ng Nagasaki City Life Support ay makakatulong sa iyo na malutas ang mga isyu na kinakaharap mo nang libre. Ang iyong pribadong impormasyon ay mananatiling kumpidensyal.

Nag-aalok sila ng tulong para sa mga sumusunod:

  • Hindi mabayaran ang upa
  • Hindi makahanap ng trabaho
  • Walang lugar na matitirahan
  • Kakulangan sa araw-araw na gastusin
  • Mga alalahanin tungkol sa inyong pamilya
  • Hindi makapagtrabaho dahil sa sakit

Paano makakatanggap ng konsultasyon

Ang sangay ng Nagasaki City Life Support ay pinatatakbo ng Nagasaki City Council of Social Welfare. Kasama sa magbibigay ng tulong ang munisipyo at Job Center, at ang sangay na ito ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga payo mula sa mga eksperto sa social work, trabaho at iba pa.
Konsultasyon sa pamamagitan ng telepono: 095-828-0028 (mga Hapon lamang)
Kung kailangan mo ng tulong sa wika o pagsasalita, maaaring kontakin ang 095-820-3377at humingi sa kanila ng suporta para makipag-ugnayan sa sangay ng Nagasaki City Social Support.

Lokasyon ng Opisina

Nagasaki City Life Support Consultation Desk
Nagasaki City Council of Social Welfare
2nd floor, Shakai-Fukushi Kaikan 
(社会福祉会館),
1-33 Uwamachi, Nagasaki City, 850-0054

Ang Universalaid.jp ay nagbibigay din ng tulong sa wika.

Para sa mga hindi Hapones, maaaring mag-e-mail sa support@universalaid.jp gamit ang sariling wika, o sa wikang nais mong makakuha ng konsultasyon. Lahat ng impormasyon at katanungan ay tinuturing na kumpidensyal.

Pabahay Seguridad Benepisyo

African Boy Dancing
Cash

Tungkol sa Benepisyo:

Bilang isang sukat upang suportahan ang mga na sa panganib para sa pagkawala ng kanilang kasalukuyang pabahay dahil sa kita na nagreresulta mula sa negosyo shutdowns, atbp., may benepisyo kung saan ang lokal na pamahalaan ay nagbabayad ng upa sa mga panginoong maylupa, sa prinsipyo para sa tatlong buwan (maximum na buwan).

Ikaw ay karapat-dapat para sa kapakinabangan kung ang isa sa mga sumusunod ay angkop sa iyo:

〇May walang trabaho o isinara ang iyong negosyo sa loob ng nakaraang dalawang taon.
〇Your kita ay nabawasan dahil sa ang iyong sariling negosyo shutdown, atbp. at ikaw ay sa panganib para sa pagkawala ng iyong kasalukuyang pabahay.
Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang:
Nagasaki City Konseho ng Social Welfare
(Nagasaki City Pang-araw-araw na Suporta sa Buhay Support Consultation Center)
JPN:Nagasakishi Shakai Fukushi Kyogikai (Nagasakishi Seikatsu Shien Sodan Center)  
Ang Pamagat: 1-33 Uwa-machi, Nagasaki City, 850-0054
Oras ng Negosyo:
Bukas: Lunes-Biyernes, 9:00AM to5:00PM
Sarado sa Katapusan ng Linggo, Pista opisyal, at sa panahon ng Bagong Taon (12/29 ~ 1/3)
Kung kailangan mo ng suporta sa wika o pagsasalita , maaaring tumawag sa 095-820-3377 (Nagasaki International Association) o makipag-ugnayan sa UNIVERSAL AID sa pamamagitan ng contact form o magpadala ng e-mail sa support@universalaid.jp. Ang personal na impormasyon ay maaaring maisiwalat sa ikatlong partido.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle