Mga bagay na kailangang dalhin sa ospital.

a. Insurance Card (Kung wala kang health insurance card, babayaran mo nang buo ang iyong pagpapagamot.)

b. Perang Hapon (Kakaunti lang na mga ospital ang tumatanggap ng credit card.)

c. Patient Registration Card (Kung makatanggap ka ng patient card mula sa isang medikal na pasilidad, maaaring dalhin ito tuwing bibisita sa pasilidad na iyon.)

d. Pasaporte o iba pang uri ng pagkakakilanlan

e. Anumang gamot na kasalukuyan mong iniinom
Ang mga nilalaman ng bahaging ito ay nilikha batay sa impormasyong ibinigay ng 
Nagasaki International Association
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle