Mga Pangunahing Lunas laban sa COVID-19

Medical DoctorNurseWear Mask in public PlacesWear Mask

Pangangalaga sa Sarili

Kung ikaw ay may sakit, maaari kang magpahinga, uminom ng maraming tubig, at kumain ng masustansyang pagkain. Manatili sa isang hiwalay na silid malayo sa ibang miyembro ng pamilya, at gumamit ng sariling banyo kung maaari. Linisin at disimpektahin ng madalas ang lahat ng mahawakang bagay.

Kailangang panatilihin ng lahat ang malusog na pamumuhay sa tahanan. Panatilihin ang malusog na pangagatawan, sapat na pagtulog, pagiging aktibo, at pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng telepono o internet. Kailangan ng mga bata ng dagdag na pagmamahal at atensyon mula sa matatanda sa panahong hirap ang mga ito. Panatilihing regular ang mga gawain at aktibidad hangga't maaari.

Normal lang na makakaramdam ng lungkot, pagkabahala, o pagkalito sa panahon ng krisis. Makakatulong ang pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, tulad ng mga kaibigan at pamilya. Kung nahihirapan ka, maaaring kausapin ang isang propesyonal sa kalusugan o tagapayong pangkalusugan.

Uminom ng Quercetin, ZINC, Vitamin D, Vitamin C

Ang pag-inom ng pang-araw-araw na dosis ng Quercetin 500mg, Zinc 50mg , Vitamin D 10,000IU, Vitamin C 1000mg, ay maiiwasan ang paglaganap ng virus.
Narito ang link para bumili ng Quercetin mula sa Amazon.Narito ang link para makabili ng Vitamin D mula sa Amazon.Narito ang link para bumili ng Zinc mula sa Amazon.Narito ang link para makabili ng Vitamin C mula sa Amazon.
Pinagmulan ng impormasyon: 
WHO.INI
Lahat ng pagsasalin ng mga nilalaman dito ay hatid ng UNIVERSALAID.JP.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle