FRESC (Foreign Residents Supports Center)

Para sa mga nagkakaroon ng karagdagang kagipitan sa panahon ng COVID-19

Ang FRESC Support Line ay nagbibigay ng mga konsultasyon sa telepono para sa mga residenteng hindi Hapones na nahaharap sa kahirapan pampinansyal dahil sa COVID-19 outbreak.

Ang Support Line na ito ay magbibigay sa iyo ng mga impormasyon at patnubay tungkol sa estado ng iyong bisa at ng mga pampublikong programang pangsuporta na maaari mong magamit. 
Huwag mag-atubiling tumawag para sa kailangan mong tulong.

Toll Free Phone Number : 

0120-76-2029

Oras : 

Lunes hanggang Biyernes mula alas 9:00 ng umaga hanggang 17:00 ng hapon
Mangyaring tandaan na ang opisina ay sarado tuwing Sabado't Linggo at mga bakasyon.

Mga wikang magagamit : 

Japanese, Viet Nam, Chinese, Ingles, Korean, Espanyol, Portuges, Nepali, Thai, Indonesian, Tagalog, Burmes, Khmer, Mongolian

AHENSYA PANG-IMIGRASYON SA BANSANG HAPON
FRESC (Foreign Residents Supports Center)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle