Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm Y tế

Tất cả cư dân Nhật Bản phải đăng ký vào một hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. Nhật Bản có một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện—nơi cư dân hỗ trợ các khoản phí y tế lẫn nhau.

Nhân viên đến 74 tuổi sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc của họ. Mọi người khác phải đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia.

*Bảo hiểm y tế công cộng của các quốc gia khác không thể sử dụng tại Nhật Bản.

Thẻ bảo hiểm y tế

Bạn sẽ nhận được thẻ bảo hiểm y tế sau khi đăng ký. Đồng thời, bạn phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi khám sức khỏe.

Số tiền trách nhiệm cá nhân của bạn thường sẽ là 30% khi xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Việc không xuất trình thẻ có thể dẫn đến tỷ lệ trách nhiệm cá nhân 100%.

Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHI)

Các cá nhân không đăng ký bảo hiểm y tế tại nơi làm việc phải đăng ký vào NHI.

Điện thoại: 095-822-8888

Phí bảo hiểm y tế quốc gia

Phí bảo hiểm phải được thanh toán từ tháng bạn đăng ký tham gia NHI—trả hàng tháng. Phí bảo hiểm phải đóng—được tính dựa trên số thành viên trong gia đình và thu nhập cá nhân năm trước đó. Chi phí này được báo cáo cho chủ hộ gia đình. Hãy chắc chắn thanh toán đúng hạn.

Gửi thông báo Khi...

•Bạn muốn đăng ký / hủy NHI

•Thay đổi tên hoặc địa chỉ, hoặc nếu bạn bị mất thẻ NHI hoặc bị tai nạn giao thông, v.v.

khác

Ngoài ra, sẽ có thêm hỗ trợ cho những người có bảo hiểm trong trường hợp—sinh con, hoặc những người thực hiện điều trị y tế chi phí cao như điều trị nội trú, hoặc khi cá nhân được bảo hiểm qua đời, v.v.

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle