universalaid.jp logo
main menu

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่นทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพสาธารณะ ญี่ปุ่นมีระบบการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุมที่ผู้อยู่อาศัยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลของแต่ละคน

พนักงานที่มีอายุจนถึง 74 ปี จะลงทะเบียนประกันสุขภาพในที่ทํางาน ทุกคนต้องลงทะเบียนประกันสุขภาพแห่งชาติ

*ไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพของประเทศอื่นๆ ในญี่ปุ่นได้

บัตรประกันสุขภาพ

คุณจะได้รับบัตรประกันสุขภาพเมื่อคุณลงทะเบียนประกันสุขภาพ คุณต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพของคุณเมื่อคุณตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปจํานวนเงินความรับผิดส่วนบุคคลของคุณจะเป็น 30% เมื่อนําเสนอบัตรประกันสุขภาพของคุณ การไม่แสดงบัตรอาจส่งผลให้อัตราความรับผิดส่วนบุคคล 100%

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHI)

บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนประกันสุขภาพในที่ทํางานจะต้องลงทะเบียนใน NHI

กรุณาติดต่ออาจิไซโทร เพื่อสอบถามรายละเอียด โทร:095-822-8888

เบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ

เบี้ยประกันจะต้องชําระจากเดือนที่คุณลงทะเบียนใน NHI (ผ่อนชําระรายเดือน) จํานวนเงินที่ผู้ลงทะเบียนจ่ายจะถูกกําหนดโดยจํานวนผู้ลงทะเบียนต่อครัวเรือนและจํานวนรายได้ที่ได้รับในปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายนี้จะรายงานไปที่หัวหน้าครัวเรือน และอย่าลืมต้องจ่ายตรงเวลา

ส่งการแจ้งเตือนเมื่อ...

•คุณลงทะเบียน / ถอนตัวจาก NHI

•มีการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ของคุณ หรือหากคุณทําบัตร NHI ของคุณหรือประสบอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น

อื่น

ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ให้กําเนิด หรือผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เป็นต้น

กรุณาสอบถามรายละเอียด

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle