Cơ quan Dịch vụ Xuất nhập cảnh Nhật Bản

China Girl DancingEU girl dancingAfrican Boy in ProblemMexican Boy in Problem
Immigration Services Agency of Japan
Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản đã cải thiện hỗ trợ ngoại ngữ trên web.
Truy cập trang web
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle