TUNGKOL SA UNIVERSALAID.JP

China Girl DancingAfrican Boy DancingEU girl dancingMexican Boy Dancing
Ang UNIVERSALAID.JP ay isang multilingual website para suportahan ang mga residente na hindi Hapones sa lungsod ng Nagasaki na may mga problema at/o mga pagkaligalig sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa website na ito, may inilabas kaming mga impormasyon tungkol sa COVID-19 sa bansang Hapon sa pamamagitan ng iba't ibang wika, kabilang na ang mga mungkahi kung saan makakapagkonsulta para maibsan ang inyong mga problema at pag-aalala.
Magbahagi! Makipag-ugnayan! Ipahayag ang Inyong Opinyon!
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung ikaw ay nahihirapan o may anumang mga problema. Kami ay handang tumulong sa inyo upang malutas ang mga isyu sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan mula sa pribado at organisasyon ng munisipyo.
Ang UNIVERSALAID.JP ay pinangangasiwaan ng NPO Treasures of The Planet na may tulong mula sa JANPIA (Japan Network for Public Interest Activities) para sa mga aktibidad na may pampublikong interes (pondo para sa tugon pang emerhensya sa bagong Coronavirus ngayong 2020) sa pamamagitan ng paggamit ng nakatambak na pondo.

News

JMA Nagasaki Logo
Inanunsyo ng Japan Meteorological Agency ang Nagasaki Local Meteorological Observatory Homepage upang ipalaganap at itaas ang kamalayan ng impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad para sa mga dayuhang residente at bisita sa Japan.
https://www.data.jma.go.jp/nagasaki-c/

Pabahay Seguridad Benepisyo

African Boy Dancing
Cash

Tungkol sa Benepisyo:

Bilang isang sukat upang suportahan ang mga na sa panganib para sa pagkawala ng kanilang kasalukuyang pabahay dahil sa kita na nagreresulta mula sa negosyo shutdowns, atbp., may benepisyo kung saan ang lokal na pamahalaan ay nagbabayad ng upa sa mga panginoong maylupa, sa prinsipyo para sa tatlong buwan (maximum na buwan).
Tumanaw ng mga Detalye
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle