ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษานานาชาตินางาซากิ

Nagasaki International Student Support Center
ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษานานาชาตินางาซากิเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรและก่อตั้งขึ้นภายใต้สมาคมนักศึกษาต่างชาติในนางาซากิประกอบด้วยองค์กรอุตสาหกรรม - ท้องถิ่นของรัฐบาลสถาบันการศึกษา 28 แห่งในจังหวัด ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติศูนย์ทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลจากทางเข้า (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยภาพตัดปะและโรงเรียน) เพื่อออก (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทํางาน) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงอยู่ในชีวิตประจําวัน
https://nagasaki-issc.org/
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle